25580629 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น "แนวทางจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแผนงานโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อทราบข้อเท็จจริง สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัด โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแและการสื่อสารเขต เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่