25580817 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะฟอร์ล่า เมย์ รีสอร์ท และมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และเขต 9 เข้าร่วมการประชุม