25580318
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2558 โดย  นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์