25580623 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ และด้านการพัฒนาระบบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.30น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์