25580325 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์
ที่มา : http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/executivenews/860-1-2558