25580609 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์