25580817 3เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อประชาชน (Smart Service) โดยมี ผู้แทนจากกองสารวัตรและกักกัน ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์