25580408 01ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประมูลพัสดุชำรุด จำนวน 13 รายการ  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 10 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2  เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์