25560123 1     เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์สารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่ 1 โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (CIO) เป็นประธานในพิธีเปิืด และนายสุนทร  รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กล่าวรายงาน  และมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 18 มกราคม 2556 มีกิจกรรมไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์