25551221 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ที่ผ่านมา นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์สารสนเทศ ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 (3) ตามบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมกรมปศุสัตว์อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์