25560122 1     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง  โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงในการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์