25560529

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค.56 ที่ผ่านมานี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 โดยในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อนำข้อมูลของหน่วยงานมาสรุปรายงานโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite ไปประยุกต์ใช้งาน ให้กับบุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน โดยทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุม ชั้น 2       ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์