25560205 1     เมื่อวันที่ 30 ม.ค.56 ที่ผ่านมานี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักการของระบบ BI รวมถึงได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อนำซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite ไปประยุกต์ใช้งาน ให้กับบุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน โดยทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์