25560327     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยศูนย์สารสนเทศ พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมการปกครอง เรื่องการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองกับกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง ในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์