25560508     เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์

 ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์