25560122 2     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น  นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์