25560528

      เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 3 โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศ สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความเป็นไปได้ และข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และนำไปปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์