25560314 1เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น นายสุนทร  รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์  ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศ  ซึ่งการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีรายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย วิธีการเขียนโครงการ ความต้องการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของโครงการ และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบรายละเอียดการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และแนวทางการแปลงแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริงต่อไป  มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 47 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 38 ราย และจากสำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวน 9 ราย