25590928 1เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่รองอธิบดี โอภาส ทองยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์