25590310 1เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน โดยมีนายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบการดำเนินการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการฝึกอบรมคร้ั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร