25590428 2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์