25590701 1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum2016) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบรรยายนวัตกรรมหัวข้อ "ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน" จากนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ บริเวณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เดิม) ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์