25590615 3เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์