25590310 2เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายพิศนุ บำรุงพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี