25590223 1เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ช่วงที่ 1 โดยมี นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์
ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบการดำเนินการฯ ของปศุสัต์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี