25590620 2เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผิดปกติ โดยมีหน่วยงานร่วมประชุมดังนี้ สคบ. และกกจ. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์