25581009 3เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมสัมมนาการใช้งานระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์