25581021 5ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์