25581014 1นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์