25581125 1นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00น.