25581209 2นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผ่านระบบ GIN Conference พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น.