25590524 1เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -15.30 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จากสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 5 กรมปศุสัตว์