25581021 2เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.30น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์