25581021 1เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์