25581021 6เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30-15.00น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้แทนบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์