25590819 1เจ้าหน้าที่กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการทดสอบแผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โปรแกรมระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์