25590624 2เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายศักดิ์ อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายคำพอง เค้างิ้ว ปศุสัตว์อำเภอเมือง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู