25590608 01เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายดำริ คำซื่อตรง ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์