25590609 1เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายฉัตรพล พรหมเศรณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์