25590624 1เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และปศุสัตว์อำเภอต่างๆ ของจังหวัด เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู