25590819 3เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยมีนายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง และนายสนิท ท้วมสกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมทั้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดระยองร่วมให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จ.ระยอง และในเวลา 13.00 น. คณะทำงานได้ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จ.ระยอง