25590822 2เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีร่วมหารือและให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนาบุรี และในเวลา 13.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมี นายฉัตรชัย สรรพกิจ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี