25590408 2เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์