25590212 1นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนอย่างเป็นทางการ (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ ผู้แทนจากบริษัท IRCP ผู้พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7 กรมปศุสัตว์