25590129 1

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00-11.30 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้มีผู้แทนจากบริษัทผู้พัฒนาระบบนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์