25590318 1
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้แทนจากบริษัท IRCP ผู้พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์