25590204 1เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุม การประชุมหารือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้แทนจากบริษัท IRCP ผู้พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์