25590314 2เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจปล่อยสินค้าเกษตรร่วมกัน ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นายอานัติ วิเศษรจนา
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์