25590108 2เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 10.00น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) กรมปศุสัตว์ ระยะ 3 และ 3/1 โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์