25590128 1เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 9.30 -12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมหารือเรื่องการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ โดยได้เชิญ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือ และมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนัก/กอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือ